RODO

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego (dalej: MRK); ul. Parkowa 5B; 26-900 Kozienice; kontakt[at]muzeum-kozienice.pl*;
2. MRKwyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest p. Artur Kacprzak, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod[at]muzeum-kozienice.pl lub korespondencyjnie na adres MRK;
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych MRK, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uwzględnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień;
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
10. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.
* Oznaczenie „[at]" to inna forma zapisu znaku „@".Jest stosowane w celu zminimalizowania otrzymywania niechcianej korespondencji – tzw. spamu. Aby wysłać wiadomość wystarczy zamienić „[at]" na „@" przy wpisywaniu adresu§ odbiorcy.