TU rodziła się opozycja: Między Czerwcem '76 a Sierpniem '80