Muzeum Kozienice
muzeum kozienice

Aktualności

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego informuje, iż od dnia 19.06.2017 r. zmienia adres do korespondencji na  Aleja 1-go Maja 8, 26-900 Kozienice

 

 

W 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niezależnego bytu zapraszamy uczniów szkół powiatu kozienickiego do udziału w konkursie historycznym.

motto:


 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć,

wicher wiał im w oczy od rozstajnych dróg,

niebo się nad nimi zaczynało chmurzyć,

pod deszczową chmurą w polu krakał kruk.

Nikt im iść nie kazał...poszli – bo tak chcieli,

bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk...

Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli,

za co idą walczyć, komu płacić dług.

 

Edward Słoński, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć (fragment)

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

BO TAKIE DZIEDZICTWO WZIĄŁ PO DZIADKU WNUK”

organizowanego przez Muzeum Regionalne im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach

Z OKAZJI 100-LECIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 2. Organizatorem jest Muzeum Regionalne im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Kozienickiego

i Burmistrz Gminy Kozienice.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i Szkół

Ponadpodstawowych Powiatu Kozienickiego.

5. Cele konkursu:

 • podstawowym celem konkursu jest zainteresowanie uczestników nie tylko wielką

historią Polski w latach 1914 - 1945 ale przede wszystkim wzbudzenie

zainteresowania mikro historią regionu, miasta, wsi a przede wszystkim

własnej rodziny na tle przełomowych wydarzeń historii Polski,

 • wydobycie z niebytu oraz utrwalenie w pamięci jednostkowych, nieznanych w szerszym zakresie, zdarzeń historycznych

 • podjęcie próby ukazania historii nie z perspektywy wielkich procesów dziejotwórczych, lecz, wręcz przeciwnie, przez pryzmat indywidualnych przeżyć ich uczestników

 • zbliżenie międzypokoleniowe na płaszczyźnie tożsamości narodowej, poszanowania tradycji i krzewienia patriotyzmu

 • rozwinięcie umiejętności poszukiwania i korzystania z informacji zawartych

w różnych źródłach historycznych,

6. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie opisu obiektu - pamiątki historycznej

związanej z uczestnictwem w walkach toczonych w imię obrony i wyzwolenia naszej

Ojczyzny - znajdującego się w posiadaniu rodziny lub najbliższym

otoczeniu uczestnika.

Ideałem byłoby ażeby opisywane przedmioty były pamiątkami znajdującymi się w

posiadaniu rodziny uczestnika od pokoleń.

Mogą to być wszelkiego rodzaju dokumenty, fotografie o tematyce wojskowej,

pamiętniki, listy, przedmioty stanowiące część ekwipunku wojskowego np. manierka,

menażka, pas wojskowy, lornetka, szabla, elementy munduru wojskowego itp.

Praca konkursowa powinna zawierać:

a) informacje podstawowe dotyczące obiektu, takie jak:

 • nazwa

 • materiał, z którego został wykonany

 • sposób wykonania (np. fotografia, druk, wyrób fabryczny, wyrób ręczny)

 • wymiary

 • datowanie ( określenie czasu powstania )

 • stan zachowania obiektu (bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły)

 • napisy, sygnatury występujące na obiekcie,

b) opis historii obiektu, w tym m.in.:

 • główne wydarzenie historyczne z którym jest związany,

 • konkretne epizody historyczne, militarne dotyczące obiektu oraz jego pierwotnego właściciela, żołnierza, powstańca, uczestnika walk

 • w jaki sposób znalazł się w posiadaniu rodziny,

 • inne, nie wyszczególnione tutaj informacje i wspomnienia dotyczące obiektu.

7. Zakres historyczny :

 • okres I wojny światowej 1914 – 1918

 • walki, powstania, działania militarne zmierzające do ustalenia granic Polski

po zakończeniu I wojny światowej

 • wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920 r.

 • okres II wojny światowej 1939 – 1945: służba wojskowa w Wojsku Polskim – kampania wrześniowa 1939, służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, służba w LWP 1943 – 1945, działalność konspiracyjna i partyzancka

 • działalność podziemia niepodległościowego 1944-1956.

8. Praca należy sporządzić w formie maszynopisu o objętości do 3 stron formatu A4.

Do pracy należy dołączyć na płycie CD jej zapis elektroniczny, oraz od 3 do 5 zdjęć

przedstawiających opisywany przedmiot.

9. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat

10. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach

dwuosobowych .

11. Przebieg konkursu:

 • rejestracja ucznia lub zespołu uczniów do konkursu - do 31 listopada 2018 r. polegająca na przesłaniu przez nauczyciela wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pliku wordowskiego na adres e-mailowy: według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

 • nadesłanie prac konkursowych - do 12 kwietnia 2019 r. wraz z podpisanym

oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych

do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, pocztą,

na adres: Muzeum Regionalne im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach,

ul. Parkowa 5 B, 26-900 Kozienice.

12. Prace oceniane będą przez jury ustanowione przez Organizatora.

Biorąc pod uwagę upływ czasu oraz często zawiłe drogi pamiątek historycznych,

Organizator dopuszcza pracach konkursowych możliwość w braków wynikających

z niepełnej wiedzy dotyczącej opisywanych obiektów. Ich ewentualne

wystąpienie nie będzie miało wpływu na ocenę pracy.

13. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą:

 • zgodność z faktami historycznymi,

 • wnikliwe podejście do prezentowanego tematu

 • poprawność językowa i walory literackie

14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2019 r.

15. Laureaci i nagrody.

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, o których podziale zadecyduje

Komisja Konkursowa. Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziano drobne

upominki. Nauczyciele – opiekunowie uczestników konkursu otrzymają

podziękowania.

16. Osobami kontaktowymi ze strony organizatora są:

Ewa Jaźwińska, Muzeum Regionalne tel. 48 614 33 72,

e-mail: ewa.jazwinska@muzeum-kozienice.pl

17. Wszelkie informacje o konkursie są dostępne na stronie: www.muzeum-kozienice.pl

18. Uwagi końcowe:

- nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, zostaną zatrzymane

przez organizatora, skatalogowane i przekazane do archiwum MRK,

- uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe, które są chronione zgodnie z ustawą

z dn. 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U z 2002 r. Nr 103,

poz. 926,

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy

konkursu,

 

 

 

 

 

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach edukacyjnych pt. Nasze orły legionowe. Proponowane zajęcia nawiązują w sposób bezpośredni do doniosłego jubileuszu – 100 rocznicy odzyskania przez Polskę wolności i suwerenności państwowej. Biorąc pod uwagę, iż centralnym punktem jego obchodów w Kozienicach będzie odsłonięcie Pomnika Niepodległości, mamy nadzieję, iż, obok innych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych przez szkoły oraz instytucje kultury, przyczynią się one do upowszechnienia zawartej w nim idei pośród dzieci i młodzieży szkolnej.

W trakcie lekcji muzealnej jej uczestnicy zapoznają się, w zakresie dostosowanym do ich etapu edukacji przedszkolnej lub szkolnej, z elementami wiedzy dotyczącej wydarzeń zwieńczonych odzyskaniem niepodległości w 1918 r., z uwzględnieniem wątków

dotyczących Kozienic i ziemi kozienickiej. Po wprowadzeniu historycznym uczniowie wykonają makietę orła legionowego, w technice wyklejanki z ziaren zbóż oraz nasion, według dostarczonych wzorów. Organizatorzy zajęć zapewniają materiały niezbędne do wykonania pracy.

 

Warsztaty pt. Nasze orły legionowe realizowane będą od 02.10.2018 r. do 31.11.2018 r.

w dniach, od wtorku do piątku, w godzinach 9.00-15.30. (z wyjątkiem dni świątecznych). Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o uprzednie umawianie terminów przyjścia grup,

tel. 48 614 35 75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       Szanowni Państwo
  
     W związku z planowanym powrotem do nowo wyremontowanej siedziby, Muzeum w Kozienicach planuje zorganizowanie cyklu stałych wystaw poświęconych historii naszego miasta i regionu.
  Jedną z nich będzie ekspozycja dotycząca odbudowy i organizacji polskiej oświaty  w powstającym do niepodległego bytu państwie polskim.
  Chcąc by miała ona możliwie szeroki i wszechstronny wymiar gorąco prosimy o udostępnienie posiadanych przez Państwa pamiątek związanych z tym zagadnieniem.
   Jako przykładowe możemy wymienić: świadectwa szkolne, dokumenty związane ze szkolnictwem, fotografie,  zeszyty, podręczniki, książki a także drobne przedmioty związane ze szkołą – tarcze szkolne, kałamarze, obsadki, pióra, stalówki, pomoce dydaktyczne itp.
   Zależnie od Państwa woli obiekty te przyjmiemy w formie zakupu, darowizny, albo jako kopie cyfrowe.
         
                                         
osoba do kontaktu: Ewa Jaźwińska, tel. 48 614 35 75, e-mail- muzeumrk@wp.pl


W imieniu własnym i pracowników naszego muzeum serdecznie dziękuję za pomoc.

Krzysztof Reczek – dyrektor Muzeum.

 

 

 

 

 

 

 Niedziela Palmowa W Muzeum - Dzień Kozienickiej Pisanki

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż po okresie przerwy organizacyjnej, związanej z pracami remontowymi, Muzeum Regionalne w Kozienicach      im. prof. Tomasza Mikockiego z dniem 26.09.2017r. wznawia swoją działalność w nowej siedzibie przy al. 1-go Maja 8 (dawny Dom Kultury).

Biorąc pod uwagę obecne, skromne warunki, możemy zaproponować Państwu następujące wystawy, które będą miały charakter wystaw stałych:

 

 • Naszej chaty niskie progi

 • W wiślanej sieci

 • Sztuka ludowa Puszczy kozienickiej

 

Pragnąc zrekompensować skromność oferty, muzeum na czas pobytu w obecnej siedzibie znosi opłaty z tytułu wstępu.

Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przez Państwa życzliwie przyjęta.

 

Muzeum zaprasza od wtorku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.30.

Ze względów organizacyjnych prosimy o uprzednie informowanie muzeum o terminach przyjścia wycieczek – tel. (48) 614-35-75.


 

 


 

 

 

2011 © Muzeum Regionalne w Kozienicach Webdesign WebReklama